គេហទំព័រថ្មី

សួរស្តី អ្នកទាំងអស់គ្នា។ ថ្មីៗនេះ ខ្ញុំបានបង្កើតគេហទំព័រថ្មីគឺ bompei.com ដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលេងបទចំរៀងតាមអ៊ិនធើណេតបាន។ ខ្ញុំនឹងក្រុមការងារនឹងព្យាយាមដាក់បទចំរៀងពិរោះៗ ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើគេហទំព័រថ្មីនេះ។ សូមអរគុណ

Advertisements

Posted on November 2, 2013, in អំពីគេហទំព័រខ្ញុំ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: