អំពីខ្ញុំ

ប្លុកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រ

ដែលខ្ញុំមានដើម្បីជាប្រយោជន៍អ្នករាល់គ្នា។ ក្នុងប្លុកនេះផងដែរមានគេហទំព័ល្អៗ ជាច្រើន

ដែលខ្ញុំតំរៀបនៅខាងស្តាំ ពត៌មាននានាដូចជា កម្មវិធី និងគេហទំព័រគួរអោយចាប់អារម្មណ៍

សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច(eBooks) រូបភាព រចនា Desktop(Theme, cursor, Icon,…)និងគន្លឹះ

ល្អៗដែលខ្ញុំនឹងផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់។

ផងដែរ ក្នុងការផ្សាយជាលើកដំបូងនេះ ខ្ញុំក៏ចង់អោយមិត្តៗ មេត្តាជួយរិះគន់ក្នុងន័យជួយកែរ

លំអរដើម្បីអោយគេហទំព័រនេះ មានភាពល្អប្រសើរ សមស្របតាមគំនិតមិត្តៗ។ ប្រសិនបើ

ជាមានជាគំនិតផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កុំព្យួទ័រ ក៏ដូចជាគេហទំព័រល្អៗ សូមអ៊ីមែល

មកខ្ញុំបាទ ដើម្បីធ្វើការផ្សាយក្មុងគេហទំព័រនេះក្នុងន័យចែករំលែកចំនេះដឹងទៅវិញទៅមក

ដើម្បីអោយចំនេះដឹងខាងផ្នែកនេះកាន់តែទូលាយ។

ជាចុងក្រោយ អោយខ្ញុំសូមអភ័យទោសរាល់ការប្រែប្រួលផ្សេងៗ និងការខ្វះខាតនានាក្នុង

គេហទំព័រព្រោះវាការផ្សាយលើកដំបូង។

សូមទាក់ទងខ្ញុំបាទតាមរយះ៖ limkimhuot@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: