មតិរិះគន់

សួរស្តីមិត្តៗទាំងអស់គ្នា!
សូមចំពោះការខកខានមិនបានផ្សាយអ្វីថ្មីៗសម្រាប់អ្នក។ ដោយមានការរវល់ជាមួយការសិក្សា និងកត្តាបច្ចេកទេសមួយចំនួន ធ្វើអោយខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីគេហទំព័រនេះ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំមិនភ្លេចអ្មកទាំងអស់គ្នាទេ តែសូមមិត្តៗកុំភ្លេចខ្ញុំ បន្តការតាមដានតទៅទៀត។ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្សាយអ្វីៗ ល្អៗ ថ្មីៗ និងមានយោជន៍អោយបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន។

ចុងក្រោយ សូមទាំងអស់គ្នាជួយមានមតិយោបល់ ក៏ដូចជាការរិះគន់ស្ថាបនាចំពោះគេហទំព័រនេះ ដើម្បីខ្ញុំអាចដឹងពីអ្នក នឹងបង្កិតទំនាក់ទំនងរវាងយើងទាំងអស់គ្នា។

សូមអរគុណ!!!

Advertisements
  1. ខ្មុំរកបទ​បុប្ផាអង្គរ ឃើញសសេរហើយ ដល់ចុចចូលទំពរ័អត់ឃើញ
    មាន???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: